ama lurra | אמה לורה - מדיניות פרטיות

AMA LURRA | אמה לורה  – מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך: מאי 2020

אנא קרא/קראי מסמך זה בעיון.

אתר www.ama-lurra.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט (המרשתת) המופעל על ידי חברת אמה לורה  (2015)  (להלן: "החברה" ו/או "אמה לורה" ו/או "אנו"), שכתובתה הרשומה היא רחוב ברוך הירש 22 בני ברק 5120216 . אנו באמה לורה יצרנו מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") על-מנת להראות את מחויבותנו לפרטיותך.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את פרקטיקות איסוף והפצת המידע שלנו. אנו מספקים באתר מידע כללי על החברה ומוצריה, וכן שירותי חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה, וכן אנו מפעילים בנוסף לאתר אתרים נוספים בדומיינים שונים (להלן יחד: "השירות"). באמצעות שימוש בשירות, את/ה מקבל/ת את התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

הסכם השימוש של אמה לורה  (להלן: "ההסכם"), כוללים בתוכם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), אשר יוצרים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מההסכם. למעט אם צוין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לשירות במדיניות פרטיות זו יכלול כל חלק ממנו; (2) ייעשה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש; ו-(3) כל הוראות מדיניות פרטיות זו תחולנה לטובת: 1) חברות בנות או שותפים עסקיים של אמה לורה, כולל יורשיהם ונמחיהם; 2) כל ישות השולטת באמה לורה ; 3) כל ישות הנשלטת על-ידי אמה לורה ; ו-4) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם אמה לורה .

האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.

באמצעות שימוש בשירות המוצע באתר, את/ה מעניק/ה לנו באופן עצמאי, מידע מסוים, לרבות מידע אישי מזהה או פרטים (כגון פרטי חברה, פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון בנק), אותם אנו אוספים לטובת מתן השירותים, ואת/ה מסכים/ה באופן מפורש לשימושנו ולמסירת המידע האישי באופן המתואר במדיניות פרטיות זו להלן. במידה ויש לך התלבטות לגבי מסירת המידע ו/או הצגתו באתר או אחרת או שייעשה בו שימוש אחר המותר בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, אל תעשה שימוש בשירות.

עדכון מדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות המעודכנת"), מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתה לתוקף של מדיניות הפרטיות המעודכנת. מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות במשך הזמן, כתוצאה מכניסתם לשימוש של מאפיינים חדשים בשירות או בהתאם להצעותיהם של לקוחות. אתה מסכים לכך שאנו נודיע על מדיניות הפרטיות המעודכנת באמצעות העלאתה לאתר, והמשך שימושך בשירות לאחר העלאת מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת. אנו ממליצים לך לעבור על מדיניות הפרטיות המעודכנת בטרם המשך שימוש בשירות. מדיניות הפרטיות המעודכנת תיכנס לתוקף לאחר העלאתה לאתר, או במועד אחר כפי שיפורט במדיניות הפרטיות המעודכנת ותחול לגבי שימושך בשירות מנקודה זאת והלאה.

 • מידע שנאסף
 •  

אנו אוספים את המידע האישי בדרכים אלה:

 • מידע נדרש – על-מנת לבצע הזמנה, הינך נדרש לספק לנו מידע, כגון שמך, כתובת דוא"ל, פרטי קשר ופרטי כרטיס אשראי. אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף ו/או אחר במסגרת תהליך ההזמנה בו אנו עושים שימוש במטרה לספק לך חוויית משתמש טובה יותר, ועל מנת לשפר את ערך ואיכות השירות ולנתח את השימושים הנעשים בשירות. במידה ובחרת לרכוש שירותים ומוצרים מסוימים המוצעים באתר, ייתכן שתידרש לספק מידע נוסף על-מנת לבצע רכישה כאמור. אתה מסכים לכך, כי מידע זה הינו אישי עבורך וכאשר אתה מבצע הזמנה באתר, אתה נותן רשות לאחרים, לרבות לנו, לזהותך ולעשות שימוש במידע זה בהתאם להוראות ההסכם.
 • אימות מידע – במטרה להגן עלייך על אמה לורה מפני מעשי מרמה, אנו עשויים לאמת את המידע שסיפקת לנו בעת שימושך בשירות, באמצעות הפנייתו לנותני שירותים חיצוניים. כחלק מתהליכי אימות כאמור, אנו עשויים לקבל מידע אישי מזהה הנוגע לך מאותם נותני שירותים, אשר עשוי לכלול בדיקות רקע ו/או ניתוח פיננסי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחון מידע זה בכל עת. 
 • מידע אישי, מידע לא אישי ומידע פיננסי – אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי לגבי שימושך בשירות. במידה ומידע לא אישי נאסף לטובת פעילות הדורשת מידע אישי, אנו עשויים לשלב מידע לא אישי יחד עם מידע אישי בניסיון להעניק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירות ולנתח את השימושים הנעשים בשירות. 

בנוסף למידע אשר נאסף כמתואר לעיל, אתה עשוי לבחור לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השירות, ובמידה ובחרת לעשות כן, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך המלאה.

מידע פיננסי לגבייך לא ייחשף לכל צד שלישי, אלא בהתאם לאישורך מראש ובכתב, במסגרת רכישת שירותים באתר או במידה ואנו נדרשים לעשות כן בהתאם לצו בית-משפט או במסגרת הליך משפטי אחר, לרבות הלכים הקשורים למניעת מרמה. 

 • שמירת מידע 

אנו נשמור עותק של המידע שסיפקת לנו במקור לטובת שימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק זמן כנדרש לטובת אספקת השירות. אתה רשאי לבקש את מחיקת המידע בכל עת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו (077-3214063) או לשליחת מייל אל כתובת dorrit121@gmail.com . אנו נגיב לבקשתך בתוך שלושים (30) ימים מקבלתה. אנא שים לב, כי מידע שחלקת עם אחרים או שלקוחות אחרים העתיקו, עשוי להישאר גלוי באינטרנט, לרבות בתוצאות מנועי חיפוש, גם אם ביקשת את מחיקתו.

המידע האישי שלך יאוחסן ויעובד במחשבינו או בשרתים בתחומי שיפוט מסויימים, בהתאם לחוקים החלים בתחומי שיפוט כאמור, לרבות חוקים הנוגעים להגנת הפרטיות. אנו נעשה את מיטב יכולתנו על-מנת להעביר את המידע האישי שלך דרך סביבה מוגנת, סודית ומאובטחת. במידה והנך מתנגד להעברת המידע כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו, אנא אל תעשה שימוש בשירות. אנו נשמור ונעשה שימוש במידע שלך על-מנת לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לטובת פתרון סכסוכים הנוגעים לשימושך בשירות ולאכוף את הוראות הסכם זה.

 • שימושים במידע ונתונים אישיים

הסכמה לשימוש במידע אודותיך – באמצעות העברת מידע אלינו לטובת שימוש בשירות, אתה מקבל באופן מפורש את הוראות ההסכם המתיר לנו לעשות שימוש ולאמת מידע אודותיך. עומדת לך הזכות לבטל את הסכמתך לאיסוף המידע לגביך בהתאם להוראות ההסכם בכל עת, אך אנא שים לב שביטול ההסכמה לא יחול רטרואקטיבית. בכפוף להוראות סעיף ‎4 להלן, המידע כאמור לא יכלול מידע אישי או פרטים מזהים. במידה ואינך מסכים להוראות לעיל, אנו ממליצים כי תפסיק לעשות שימוש בשירות.

יצירת קשר – כפי שמתואר בהרחבה בתנאי השימוש, אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות הודעות דוא"ל, הודעות באתר או באמצעים אחרים הזמינים בשירות. אנו עשויים לשלוח לך הודעות הקשורות לתפעול השירות ו/או הודעות הכוללות מידע פרסומי באופן ישיר או בשם שותפינו המסחריים, אלא אם ביקשת שלא לקבל מידע פרסומי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

במידה ואתה שולח לנו הודעות, לרבות מכתבים, הודעות דוא"ל או אם אתה מתקשר עם שירות הלקוחות שלנו בדרך אחרת, אנו עשויים לאסוף מידע זה ברשומותינו. אנו עשויים גם להקליט שיחות טלפון משירות הלקוחות או אליו, ולשמור התכתבויות עם שירות הלקוחות והתכתבויות אחרות שנשלחו אלייך. רשומות אלו תשמשנה על-מנת לטפל בפניות לשירות הלקוחות, לפלח, למדוד ולשפר את שירות הלקוחות שלנו ולחקור מעשי מרמה פוטנציאליים והפרות של הסכם זה. אין לנו כל התחייבות לשמור את החומרים כאמור, ואנו רשאים למוחקם במידה והחוק החל מאפשר לנו לנהוג כך, ללא צורך להודיע ו/או לקבל את הסכמתך.

מידע אישי וסוגי השימוש – מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎4 להלן, סוגי המידע האישי אותם אנו אוספים עשויים לכלול את: (1) שמך, מינך, פרטי קשר בעבודה ובביתך, תואר, תאריך ומקום הלידה, לאום, מספר זהות, דרכון ומידע על אשרת שהייה; (2) מידע לגבי המוצרים שרכשת באתר ובחנויות אמה לורה ; (3) מידע שסיפקת לנו בנוגע להעדפותיך השיווקיות או במסגרת השתתפותך בסקרים, תחרויות או בהצעות פרסומיות; (4) מידע שנאסף בטלוויזיה במעגל סגור בחנויות אמה לורה ; (5) מידע ופרטים אחרים הקשורים ללקוחות עסקיים, ספקים וצדדים שלישיים אחרים להם אנו מספקים שירותים או נמצאים בקשר עמם; (6) פרטי התקשרות נוספים לגביך אשר הגיעו אלינו מצדדים שלישיים להם אנו מספקים שירותים או נמצאים בקשר עמם. אנו עשויים לאסוף מידע באמצעות מגוון דרכים, לרבות ממך ישירות, משותפינו ומצדדים שלישיים עמם אנו נמצאים בקשרים עסקיים. אתה רשאי לבחור איזה מידע אישי (אם בכלל) אתה מספק לנו. אולם, במידה ובחרת לא לספק לנו פרטים מסוימים, חלק מההתקשרויות של עמנו עלולות להיות מושפעות מכך.

אנו עשויים לעשות שימוש במידע אישי במגוון דרכים, לרבות באמצעות יצירת קשר עמך, באתר, באמצעות דוא"ל או התכתבויות ובאמצעות צדדים שלישיים. אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות שמפורטות במדיניות זו או בהתאם להוראות החוק. באופן כללי, אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות אלה: (1) לספק לך את השירותים והמוצרים אותם בחרת או רכשת; (2) לספק לך מידע שיווקי אודות החברה והאתר; (3); לשלוח לך סקרי שביעות רצון, מחקרי שוק וסקרי אבטחת איכות; (4) לשלוח אלייך הצעות וקידום מכירות מאיתנו ומשותפינו העסקיים שאנו מאמינים כי יעניינו אותך; (5) ללמוד על השוק שלנו ולשפר את המוצרים והשירותים אותם אנו מציעים.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים – אנו לוקחים ברצינות רבה את פרטיות הלקוחות, ולא מוכרים, משכירים או מספקים בדרך אחרת מידע אישי מזהה לצדדים שלישיים, למעט כמתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות כמפורט בסעיף ‎3 לעיל. אנו לא נחלוק מידע אישי שנוצר כתוצאה מהתקשרות עם שירותים אחרים, אלא בהסכמתך המפורשת או במטרה למלא אחר הוראותיך, למעט כאשר גילוי המידע נדרש לדעתנו במטרה לבצע איזה מהפעולות הבאות: (1) לעמוד בהוראות הליכים משפטיים, לרבות, אך לא רק, זימונים להליכים אזרחיים ופליליים, צווי ביהמ"ש ו/או גילויי חובה בהתאם לדרישת גופים, רשויות ו/או סוכנויות ממשלתיות; (2) אכיפת הוראות מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך ובינינו; (3) תשובה לשאלות במסגרת שירות הלקוחות; (4) דיווח לנציגך המשפטי (אם ישנו); או (5) הגנה על זכויותיה, רכושה או ביטחונה האישי של אמה לורה , הלקוחות או הציבור בכללותו. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לספק לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים פוטנציאליים באתר, פילוחי מידע אנונימי אודות השימוש בשירות, לטובת מטרות שונות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

סטטיסטיקות – אנו עשויים לעשות שימוש הכל או בחלק מהידע שסיפקת לנו לטובת ביצוע חישובים סטטיסטיים, כאשר חלקם יוצגו באתר; בכפוף לכך כי אף אחד מחישובים אלה לא יכלול מידע אישי מזהה ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע להעלות כל טענה ו/א דרישה מאיתנו לעניין זה.

קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים – העובדה כי השירות מקשר לאתר או שירותים אחרים או מציג באנר או סוג אחר של פרסומת אין כוונתו כי אנו תומכים או מאשרים צד שלישי זה, ואין בכך מושם מצג של כל קשר עם צד שלישי כאמור. במידה ולחצת על לינק לאתר או שירות של צד שלישי, לרבות בפרסומת, אתה תעזוב את האתר או את השירות בו אתה עושה שימוש ותועבר לאתר או לשירות של הצד השלישי. אתרים ושירותים של צדדים שלישיים עשויים להכניס "עוגיות"\ ״קוקי״ או אמצעים אחרים למחשבך או למכשירך הסלולרי ועשויים לאסוף פרטים או מידע אישי ממך. אתרים ושירותים אחרים עושים שימוש בתנאים שונים לגבי השימוש ו/או הגילוי של מידע אישי שאתה מספק להם. מכיוון שאנו לא יכולים לשלוט בפעילויות צדדים שלישיים אלה, אנו לא נהיה אחראים לכל שימוש במידע אישי שלך באמצעות צדדים אלה ואיננו מבטיחים שהם דבקו במדינית פרטיות ופרקטיקות אבטחה דומות לשלנו. משכך, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש וההצהרות הכלולות במסגרת אותם אתרים ושירותים של צדדים שלישיים בהם אתה מבקר בטרם שאתה מספק להם מידע אישי.

 • שימוש באתר, באפליקציות ובשירות
 •  

אנו מקבלים מידע כאשר אתה עושה שימוש באתר. למשל, אנו יודעים מתי הקלדת על מודעה, מתי שיתפת מידע ועוד. כל המידע לעיל לא ייחשב כמידע פרטי ואנו עשויים לעשות בו שימוש בכל דרך אותה נראה לנכון.

 • "עוגיות", פרסום וסטנדרטי התקשרות באינטרנט

"עוגיות" – עוגיות הן מזהים אלפאנומריים שאנו וספקי השרות שלנו עשויים להעביר למחשבך, מכשירך הסלולרי או אחר, המאפשרים לנו לזהות אותך כלקוח, כאשר אתה שב לאתר ו/או כאשר אתה עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, מערכותינו תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש באתר, לשיפור איכות השירות, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולהעברת פרסומות ללקוחות מצדדים שלישיים באתר ומחוצה לו. אתה יכול להסיר או לחסום עוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים תהיה לכך השפעה על יכולתך לעשות שימוש באתר וייתכן כי מגוון השירותים שתקבל מאיתנו יפחת. במהלך הצגת פרסומות או אופטימיזציית השירות ללקוחות, אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים מורשים להכניס לדפדפן שלך עוגייה מיוחדת. כל מידע או פרטים שיסופקו לצד שלישי כאמור באמצעות עוגיות לא יכללו מידע אישי מזהה, אולם עשויים לכלול חתכי מידע כללי לטובת שיפור חווית המשתמש באמצעות מתן תוצאות חיפוש ו/או פרסומות רלוונטיות אלייך. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם אתה יכול להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך. בכל מקרה, אנו לא נהיה אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

פרסום – לטובת תמיכה בשירות וכן על מנת להעניק חווית משתמש משופרת, אנו עשויים לייעד ולהעביר, ללא כל עלות ללקוחות, פרסומות מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים באתר ומחוצה לו באמצעות רשתות פרסום או בכל דרך אחרת. רשתות פרסום כוללות שרתים של צדדים שלישיים, סוכנויות פרסום, חברות טכנולוגיה וחברות מחקר. אנו לא נספק כל מידע אישי מזהה לרשתות פרסום.

אופן השימוש ברשת האינטרנט – עקב אופן השימוש ברשת אינטרנט, כאשר אתה מבקר באתר אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע לגבי האתר שממנו הגעת והאתר שאליו אתה מועבר כאשר אתה עוזב את השירות. בנוסף, מפרסמים מקבלים URL של הדף במסגרתו לחצת על פרסומת באתר. אנו מקבלים את כתובת ה-IP של מחשבך (או של השרת בו אתה עושה שימוש כדי לגשת לשירות), מידע לגבי מערכת ההפעלה של מחשבך וסוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, תבניות דוא"ל, סוג מכשירך הסלולרי ומערכת ההפעלה הסלולרית (במידה ונכנסת לשירות דרך מכשירך הסלולרי), כמו גם את שם ספק האינטרנט או הספק הסלולרי שלך, ויתכן כי נקבל מידע נוסף. אנו עשויים לקבל גם מידע לגבי מיקומך באמצעות צדדים שלישיים או מכשירים הכוללים ג’י.פי.אס שהפעלת. הקשר בין כתובת ה-IP שלך ומידע אישי מזהה לא יועבר לצדדים שלישיים ללא אישורך, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 •  
 • ספקי שירות
 •  

אנו לא נחלוק מידע לגביך עם כל צד שלישי, למעט מידע אותו נעביר לצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים, לרבות אחזקת האתר ואימות מידע. לצדדים שלישיים אלה תהיה גישה למידע מוגבל אשר הכרחי לטובת ביצוע שירותיהם ולא לכל מטרה אחרת.

 • עמידה בהוראות החוק
 •  

מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎3.4 לעיל, ייתכן ואנו נידרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויותיך כלקוח כאשר נידרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה ואנו מאמינים בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן בלתי חוקיות או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות, לרבות במטרה לזהות מעשי מרמה; (2) אכיפת תנאי השימוש, לחקור ולהגן על סבון כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ו-(3) לצורך מימוש או הגנה על זכויותינו, רכושנו או עבור הביטחון האישי שלנו, של לקוחות האתר, עובדינו או כל צד שלישי אחר.

 • העברת מידע בינלאומית
 •  

אנו עשויים להעביר מידע שלך, לרבות מידע אישי, לצדדים קשורים או לצדדים שלישיים מעבר לגבולות המדינה ולתחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם. במידה ואתה ממוקם מחוץ לישראל, אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.  

 • אבטחה
 •  

אנו נוקטים בצעדים ארגוניים וטכניים על-מנת לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן או מגישה בלתי מותרת, שימוש, שינוי או גילוי באמצעות סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. כחלק מצעדים אלה, גישה למידע מזהה אישי שלך מוגבלת לעובדים על בסיס של צורך לדעת ורק לחלק מהמידע אשר נדרש לטובת אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח. עם זאת, עקב אופיה של רשת האינטרנט, אנו לא יכולים להבטיח כי צדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להתגבר על צעדים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי ראויות. זאת אחריותך להגן ולאבטח את המידע המזהה שלך. אנא שים לב שהודעות דוא"ל ואמצעי תקשורת דומים אינם מוצפנים, ואנו ממליצים בחום שלא להעביר מידע סודי באמצעים אלה.

 • יצירת קשר
 •  

בכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו או כל סוגיה אחרת, אנא צור עמנו קשר באמצעות שליחת בקשה באמצעות טופס הפניה באתר.

 • קדימות מסמכים
 •  

במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות תנאי השימוש, ההוראה המיטיבה ביותר עם אמה לורה היא שתגבר בכל עניין, ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאמה לורה לעניין זה.